Volkspetitionnement op Vele Handen

VeleHanden.nl is een online platform waarop archieven en musea scans of foto’s kunnen aanbieden, zodat de crowd, ‘het grote publiek’, deze beter toegankelijk kan maken. Het gaat veelal om het intypen van tekst die in handschrift op de gepresenteerde scans te lezen is. Het lezen van het oude handschrift kan ook op de site velehanden.nl geleerd worden, of er kan aan het forum hulp gevraagd worden als iets echt niet te lezen is. Kortom leuk historisch bezig zijn vanuit je eigen huis.

volkspetitionement

Onlangs ontving Prodesse van het Katholiek Documentatie Centrum (kdc) het verzoek of wij mensen konden oproepen zich in te zetten voor het door hen opgezette project Volkspetitionnement, één van de vele projecten op velehanden.nl. Het gaat om het ontcijferen van de namen van de mensen die het volkspetitionnement van 1878 tekenden. Deze petitie was een verzoekschrift om ruimte te houden voor het bijzondere, christelijke, onderwijs. Uiteindelijk zetten ruim 300.000 protestantse en 164.000 katholieke Nederlanders hun handtekening. Aanmelden kan rechtstreeks bij velehanden.nl of via de omweg langs het kdc.