Enquête digitalisering aHt

Een van onze leden heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgesteld het Arnhems Historisch Tijdschrift kort na / bij het verschijnen gratis via het internet toegankelijk te maken voor iedereen die van de daarin opgenomen informatie kennis wil nemen. De onderbouwing van dit voorstel vindt u hier.

Het bestuur heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wezenlijk daarbij zijn de financiële consequenties ervan: als niet ten minste 80% van de leden zijn lidmaatschap handhaaft ook als het tijdschrift ook zonder het lidmaatschap gelezen kan worden, is het onmogelijk de vereniging financieel gezond te houden.

Om te achterhalen hoe de leden hierover denken houden we deze enquête. Het is belangrijk dat u deze invult: de genoemde 80% moet immers gekoppeld zijn aan het aantal leden, niet aan het aantal respondenten. Het bestuur wil er zeker van zijn dat de uitkomst van de enquête representatief is voor de mening van onze leden, juist omdat de – financiële – gezondheid van de vereniging in het geding is.