Donaties

Prodesse Conamur is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat u donaties en giften aan Prodesse Conamur als gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (uiteraard mits voldaan is aan de andere voorwaarden (Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag; daarnaast mag u voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum).
Dat Prodesse Conamur is aangewezen als een culturele ANBI, betekent dat u de gift of donatie, wanneer u uw aftrekpost berekent, mag verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
Ook behoeft Prodesse Conamur, door de aanwijzing als ANBI, geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen vor erfenissen en legaten en voor schenkingen.

Het RSINummer, waaronder wij bij de Belastingdienst bekend zijn, is 8157.18.238.
Ons bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 8844 35 t.n.v. Prodesse Conamur te Arnhem.

Heeft u vragen over een donatie, richt u zich dan tot de penningmeester, penningmeester@prodesse.nl

 

Verantwoording

Ter nadere informatie vindt u hier het meest recente jaarverslagen:

en de balans en en de staat van baten en lasten, soms met een toelichting over de jaren:

Ook de verslagen van de Algemene Ledenvergadering zijn hier te vinden: