Donaties

Prodesse Conamur is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Dit betekent dat je donaties en giften aan Prodesse Conamur als gift kunt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting (uiteraard mits voldaan is aan de andere voorwaarden (het totale bedrag van giften is meer dan het drempelbedrag; daarnaast mag je voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum).
Dat Prodesse Conamur is aangewezen als een culturele ANBI, betekent dat je de gift of donatie, wanneer je jouw aftrekpost berekent, mag verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
Ook behoeft Prodesse Conamur, door de aanwijzing als ANBI, geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen voor erfenissen en legaten en voor schenkingen.

Het RSINummer, waaronder wij bij de Belastingdienst bekend zijn, is 8157.18.238.
Ons bankrekeningnummer is NL61 INGB 0000 8844 35 t.n.v. Prodesse Conamur te Arnhem.

Heb je vragen over een donatie, richt je dan tot de penningmeester, penningmeester@prodesse.nl

 

Verantwoording

Ter nadere informatie vind je hier de meest recente jaarverslagen:

en de balans en en de staat van baten en lasten, soms met een toelichting over de jaren:

Ook de verslagen van de Algemene Ledenvergadering zijn hier te vinden:

En ons beleidsplan