Privacyverklaring

Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, gevestigd te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.prodesse.nl
Vestigingsadres: Pontanuslaan 15
6821 HM Arnhem

Het bestuurslid dat de ledenadministratie in zijn portefeuille heeft (thans Wim Verheggen) is de Functionaris Gegevensbescherming van Prodesse Conamur. Hij/zij is te bereiken via Postbus 92, 6800 AB Arnhem, via ledenadministratie@prodesse.nl of via zijn telefoonnummer +31 6 11 51 42 82.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prodesse Conamur verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van ons genootschap en
zo gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam, voorletters en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons genootschap verzamelt geen persoonsgegevens over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Ook andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige of andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@prodesse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prodesse Conamur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het toezenden van ons tijdschrift, de nieuwsbrief en informatie over de activiteiten, waaraan u kunt deelnemen.
  • Het innen van de contributie en het verwerken van betalingen in verband met het deelnemen aan activiteiten van onze vereniging
  • U te kunnen bellen of e-mailen als daaraan behoefte bestaat voor het functioneren van ons genootschap, bijvoorbeeld om u te vragen bij te dragen aan verenigingsactiviteiten.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Prodesse Conamur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prodesse Conamur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prodesse Conamur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de van u vastgelegde persoonsgegevens tot het einde van het jaar volgende op dat waarin uw lidmaatschap is beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Prodesse Conamur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten in verband met uw lidmaatschap (met name het toezenden van het tijdschrift) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prodesse Conamur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bestanden met de persoonsgegevens worden beheerd door het bestuurslid dat de ledenadministratie voert, op diens privé-computer. Deze computer is goed beveiligd tegen schadelijke software, hackers en computercriminelen. Op een externe harde schijf staat een backup. De bestanden zelf zijn beveiligd met een wachtwoord.
Prodesse Conamur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
ledenadministratie@prodesse.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prodesse gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uitsluitend worden gebruikt om website-statistieken te maken. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser bij het verlaten van de website automatisch verwijderen.

Foto’s

Als wij al foto’s publiceren (op onze website, in de nieuwsbrief of in het tijdschrift) waarop personen herkenbaar zijn, doen wij dat alleen als wij daarvoor toestemming hebben van de desbetreffende persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prodesse Conamur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@prodesse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen en Klachten

Ook voor andere vragen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Prodesse Conamur kunt u contact met ons opnemen via ledenadministratie@prodesse.nl.
Prodesse Conamur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Datalekken

Ondanks de grote zorgvuldigheid die Prodesse Conamur betracht bij het verwerken kan het voorkomen kan zich een datalek voordoen. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens die Prodesse Conamur verwerkt, zonder dat dit de bedoeling is van Prodesse Conamur. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ieder die van een dergelijk datalek op de hoogte raakt, wordt verzocht dit zo snel mogelijk te melden bij de hiervoor genoemde Functionaris Gegevensbescherming.

Wijzigingen privacybeleid

Prodesse Conamur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als dat gebeurt zullen die wijzigingen binnen 1 maand nadat het bestuur daarover een besluit heeft genomen, worden gepubliceerd op de website van Prodesse Conamur, www.prodesse.nl.